Υπηρεσίες


Παροχές που αναλαμβάνουμε:

  • Το αρχικό στάδιο σχεδιασμού σκοπιμότητας του έργου.

  • Τον λεπτομερή προγραμματισμό και τη φάση σχεδιασμού του έργου.

  • Την διαχείριση των αδειών, των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων.

  • Προετοιμασία για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

  • Υποστήριξη  κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και της αξιολόγησης προτάσεων.

  • Τη διαχείριση κατασκευών, τη διαχείριση και το συντονισμό των εργολάβων, προμηθευτών, υπεργολάβων και λοιπές εργασίες.

  

Τομείς Εξειδίκευσης:

  • Ιστορικά κτίρια
  • Δημοτικά Κτίρια

  • Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων